Regulamin

Poprzez rozpoczęcie korzystania z Portalu agasia.pl zgodnie z jego zasadami, jego Użytkownik wyraża zgodę na warunki wymienione w niniejszym regulaminie.

I. Słownik terminów i pojęć:

 1. Sklep – Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak, ul. Głowicka 3, 60-183 Poznań, NIP: 782-164-79-01, sklep internetowy, który umożliwia Kleintom dokonywanie transakcji on-line, poprzez wystawionych w sklepie produktów i usług.

 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto użytkownika w Sklepie.

 3. Konto użytkownika – założone przez użytkownika konto w serwisie i obejmujące m.in.: informacje na temat aktywności użytkownika, na temat zakupów dokonanych przez użytkownika za pomocą portalu itd. Jedno konto użytkownika prowadzone jest dla jednego użytkownika.

 4. Rejestracja – założenie konta użytkownika na Portalu agasia.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 5. Produkt – przedmiot wystawiany na sprzedaż w sklepie agasia.pl.

 6. Personalizacja – dostosowanie Produktu do potrzeb Klienta, w szczególności uwzględnienie danych personalnych Państwa Młodych, gości weselnych, daty i miejsca ślubu, wesela itp. w tekście produktu.

 7. Przerwa techniczna – zamierzona lub niezamierzona przez sklep, przerwa w działaniu Sklepu dokonana w celu aktualizacji, zmiany, naprawy lub przywrócenia funkcjonalności sklepu.

   

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu jest Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak, ul. Głowicka 3, 60-183 Poznań, NIP: 782-164-79-01

 2. Większość przedmiotów oferowanych w sklepie, takich jak zaproszenia, zawiadomienia, wizytówki na stół, zawieszki na alkohol, księgi weselne, plany sal itp., jest personalizowana i wykonywana na zamówienie.

 3. Wszelkie transakcje międzybankowe, które leżą po stronie Sklepu, będą przeprowadzane tylko i wyłącznie z bankami znajdującymi się na terenie Polski.

 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie konta na stronie www.agasia.pl przez klienta, prawidłowe wypełnienie formularza zakupu lub przesłanie mailem wiadomości zawierającej pełne dane umożliwiające realizację zamówienia. W przypadku zaproszeń i zawiadomień z tekstem, koenieczne jest zatwierdzenie poprawności tekstu przez klienta.

 5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia regulaminu w nowej treści na stronach internetowych. Transakcje rozpoczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w życie regulaminu odbywają się zgodnie z dotychczasowym regulaminem.

 6. O każdej zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej wiadomością e-mail.

 7. Podane przez Klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 8. Kleint wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak, ul. Głowicka 3, 60-183 Poznań, NIP: 782-164-79-01

 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zamówienia i realizacji zakupu on-line Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia po realizacji zakupu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

III. Prawa oraz obowiązki Użytkownika

 1. W celu dokonania Rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło. oraz zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie ujętym w pkt. II ust. 9 niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na agasia.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz agasia.pl za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na agasia.pl.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Kleintów w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Sklep jednocześnie informuje, iż pozytywne zakończenie procesu Rejestracji, może być powiązane z brakiem wątpliwości co do powyższych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont Klienci Sklepu.

 4. Pozytywne zakończenie procesu Rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym Użytkownik dokonuje aktywacji Konta.

 5. Momentem zawarcia umowy o dzieło zgodnie z postanowieniami oraz warunkami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami złożenie zamówienia w Sklepie.

 6. W przypadku zmiany danych osobowych, danych do wysyłki itd. Klient jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.

 7. Kleint ma prawo do posiadania tylko jednego Konta

 8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy zaistnieje niemożliwość wykonania bądź realizacji zamówienia, a także gdy zamawiający nie przestrzega regulaminu.

IV. Zakupy, Terminy

 1. Sklep umożliwia swoim Klientom dokonywanie zakupów przedmiotów wystawionych w sklepie.

 2. Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówiony produkt w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia lub zatwierdzenia tekstu do druku.

 3. Dopuszczalnymi formami płatności są przedpłata przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu PayPal oraz płatność gotówką przy odbiorze.

 4. Sklep zobowiązany jest wysłać na adres Kleinta produkt w terminie ustalonym dla każdego produktu.

 5. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana terminu. Przypadki takie, to w szczególności brak lub zmiana danych do realizacji Zamówienia lub sytuacje szczególne, takie jak np. choroba lub urlop. W każdym z przypadków Sklep  powinnien poinformować o takiej sytuacji mailem i na stronie sklepu.

 6. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Portal wysyła e-mail do Użytkownika z prośbą o jego opłacenie w terminie 2 dni oraz niezwłoczne przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu, zamówienie zostaje anulowane

 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie materiały zgromadzone na stronach SAklepu mają jedynie charakter informacyjny. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy o dzieło następuje poprzez potwierdzenie personalizacji danych, pisemnie lub mailem.

 8. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością z zastrzeżeniem podanym w opisie produktu. W przypadku niezgodności opisu z rzeczywistością, klientowi przysługuje zwrot w ciągu 14 dni od daty zakupu, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrot towaru w rozumieniu ustawy z dnia 02.03.2000 r. nie dotyczy towaru spersonalizowanego (nadruk wskazany przez klienta), art. 10.ust. 3. par. 4

 9. W związku z dużą ilością personalizowanych Produktów sprzedawanych na Portalu agasia.pl podstawowym obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności tekstu i innych elementów personalizacji produktów z należytą starannością.

 10. Sposób przygotowania personalizacji podany zostanie w opisie produktu.

 11. Sklep przedstawi Klientowi spersonalizowany Produkt do zatwierdzenia w postaci pliku elektronicznego w formacie *.pdf lub *.jpg.

 12. Błędy dotyczące personalizacji wynikłe z niedopatrzenia Kupującego nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

 13. Termin realizacji zamówienia jest zależny od pracochłonności wybranego Produktu i podany jest w opisie produktu. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie termin liczony jest od momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego tekstu do druku.

 14. Po zatwierdzeniu tekstu Sklep przystąpi do realizacji zamówienia i po tym terminie Klient nie może odstąpić od umowy.

V. Reklamacje

 1. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczanie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę.

 2. Klient powiadamia Portal mailowo o fakcie nieotrzymania przesyłki.

 3. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki Sklep składa reklamację

 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – przesyłka została zagubiona, niedostarczona – Klient niezwłocznie otrzyma od Sklepu zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta.

 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Klient powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

 6. Jeżeli Klient otrzymał podpisany protokół oraz firma uznała tę reklamację – Kupujący otrzyma od Sklepu zwrot należności za uszkodzone produkty.

 7. Odesłanie produktu do Sklepu następuje po uznaniu reklamacji na adres Pracownia Agasia, ul. Głowicka 3, 60-183 Poznań, wraz z dowodem zakupu, bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczonej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana 'za pobraniem'. Kupujący musi mieć potwierdzenie nadania przesyłki.

 8. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzymuje zwrot kosztów produktu wraz z kwotą wysyłki i odesłania produktu do Sprzedawcy.

 9. Produkt jest objęty gwarancją, jeżeli udzieli jej Sprzedający. Sprzedający określa czas trwania i pozostałe warunki gwarancji.

 10. Po stwierdzeniu wad produktu Klient powiadamia Sklep drogą mailową podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia, datę wystąpienia wady, dokładny opis wad.

 11. Odesłanie uszkodzonego produktu odbywa się na zasadach określonych w pkt. 7.

 12. Sklep zobowiązany jest do naprawienia produktu lub w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Klientem, wymiany na nowy lub wymiany na inny – w przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany na inny, Klient otrzymuje zwrot kosztów, jakie zapłacił za produkt od Sklepu. Sklep zobowiązuje się zwrócić koszt produktu uiszczony przez Klienta, oraz koszty transportu.

 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za skutki niewłasciwej realizacji zamówienia wykraczające poza zwrot wartości zamówienia wraz kosztami transportu.

VI. Dostawa

 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej.

 2. Koszt dostawy ponosi Klient.

 3. Wszystkie paczki jakie wysyłamy są starannie pakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

 4. Możliwy jest osobisty odbiór Zamówienia od adresem wskazanym na stronie internetowej agasia.pl pod warunkiem wcześniejszego ustalenia czasu odbioru telefonicznie pod numerem 694 884 370 lub drogą mailową.

VII. Zwroty towarów realizowane przez Klienta

 1. Jeśli x zakupiony produkt niespersonalizowany nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Warunkiem zwrotu jest:

  (a) Powiadomienie Sklepu poprzez e-mail lub formularz kontaktowy o chęci zwrotu produktu podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia oraz numer konta bankowego

  (b) Zwrot produktu do Sklepu, wraz z dowodem zakupu, w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczającej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana 'za pobraniem'. Kupujący MUSI mieć potwierdzenie nadania przesyłki (przesyłka polecona lub kurier).

 2. W przypadku produktów personalizowanych, nie ma możliwości zwrotu bez podania przyczyny. Zwrot towaru w rozumieniu ustawy (Dz. U. Nr 22, poz. 271) z dnia 02.03.2000 r. nie dotyczy towaru spersonalizowanego (np. nadruk wskazany przez klienta).

 3. Portal zwraca wartość produktu wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru, niezwłocznie, po otrzymaniu przesyłki zwrotnej wraz z dowodem zakupu, bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym.

 4. Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

VIII. Rozliczenia – Rachunek

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rachunki Uproszczone, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy ani pieczątki.

 2. Sklep wystawia Rachunek Uproszczony do każdej transakcji, na podstawie danych podanych przy składaniu zamówienia.

 3. Sklep nie jest płatnikiem podatku VAT

IX. Zastrzeżenia prawne – prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały oraz zdjęcia zawarte na stronach internetowych Sklepu agasia.pl chronione sa prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tych danych do jakichkolwiek danych bez pisemnego uzgodnienia jest zabronione.

X. Polityka Cookie

 1. Operator Portalu agasia.pl informuje, iż podczas korzystania z Portalu agasia.pl w komputerze Użytkownika mogą być zapisywane krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”, których instalacja jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.